1. Sklep internetowy https://alefiszka.pl jest sklepem nastawionym na sprzedaż produktów edukacyjnych.
 2. Portal ma charakter edukacyjny, opiniotwórczy i społecznościowy. Zawarte w nim materiały nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań naruszających polskie lub międzynarodowe normy prawne i etyczne, a w szczególności zapisów prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Prawa Farmaceutycznego oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej.
 3. Niniejszy Portal internetowy oraz treść zamieszczona na niniejszym portalu, w tym filmy i artykuły zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Portal internetowy i jego treść nie mają na celu podawania zaleceń, które zastępują profesjonalną poradę lekarską. Żadna treść zawarta na niniejszym Portalu internetowym nie jest, ani nie powinna być wykorzystywana w celu postawienia diagnozy medycznej lub leczenia. W zakresie jakiegokolwiek stanu medycznego lub leczenia, zawsze należy szukać porady u swojego lekarza lub innego specjalisty.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego przez Użytkowników indywidualnych i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Właścicielem Portalu jest firma Extrakt Sp. z o. o. NIP 701-104-84-39 REGON 389718894, zwany w dalszej części „Administratorem” lub „Właścicielem Portalu”.
 6. Portal internetowy Centrum Wiedzy służy do udostępniania na Portalu przez właściciela Portalu i Ambasadorów filmów, zdjęć, dokumentów oraz plików w tym dietetycznych, tak aby mogli je zobaczyć zalogowani Użytkownicy Portalu.
 7. Ambasadorem Portalu może być osoba fizyczna, która ma prawo do udostępniania na Portalu zdjęć, filmów, dokumentów oraz plików dietetycznych. Jednocześnie Ambasador wyraża zgodę na udostępnienie na Portalu swojego wizerunku.
 8. Portal zawiera również elementy serwisu społecznościowego w postaci systemu Komentarzy oraz innych narzędzi przeznaczonych do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących zainteresowań jego Użytkowników i treści dostępnych w sieci Internet.
 9. Wymiana publicznie dostępnych informacji (w tym m.in, opinii, spostrzeżeń i komentarzy) między Użytkownikami odbywa się w szczególności za pomocą publikowanych przez Użytkowników komentarzy i wpisów.
 10. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  1. Komentarz – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika Portalu w ramach jego systemu komentarzy do materiałów zamieszczanych w portalu. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami, poglądami i opiniami (wyrażać je).
  2. Materiały Reklamowe – Materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone przez Partnerów Marketingowych.
  3. Nadużycie – wszelkie działania Użytkownika Portalu niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
  4. Partner Marketingowy – Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu.
  5. Portal – zbiór stron www zlokalizowanych w danej domenie należącej do Administratora, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów oraz Komentarzy, w celu ich publikacji w Internecie.
  6. Ambasador– osoba fizyczna, która ma prawo do udostępniania na Portalu zdjęć, filmów, dokumentów oraz wpisów i komentarzy. Jednocześnie Ambasador wyraża zgodę na udostępnienie na Portalu swojego wizerunku.
  7. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu, znajdujący się pod adresem https://alefiszka.pl/polityka-prywatnosci/
  8. Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem https://alefiszka.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
  9. Utwór – utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, udostępniany Użytkownikom przez Administratorów za pośrednictwem Portalu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  10. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu lub podaje w formularzu kontaktowym dane osobowe.

Zasady korzystania z Portalu

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu umożliwiającego umieszczanie w nim filmów, zdjęć, plików i komentarzy, w celu publikacji w Internecie. Zawiera w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady techniczne działania i funkcjonowania Portalu.
 2. Warunkiem korzystania z Portalu jest wyrażenie przez Użytkownika Portalu zgody na niniejsze postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 3. Użytkownik Portalu w ramach korzystania z Portalu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa może w szczególności:
  1. przeglądać treść Portalu, w tym Pliki, multimedia oraz elementy interaktywne umieszczone w Portalu przez Właściciela Portalu lub Ambasadorów;
  2. komentować Pliki umieszczone na Portalu;
  3. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu, w tym także do poszczególnych filmów, zdjęć, plików, komentarzy, pod warunkiem że nie narusza to stosownych regulaminów obowiązujących w tych miejscach, oraz nie narusza panujących w danej społeczności internetowej zwyczajów.
 4. Administrator, pomimo dokładania wszelkich starań w zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego, nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść wypowiedzi zamieszczanych w serwisie oraz zawartość umieszczonych filmów, zdjęć, plików, komentarzy.
  2. szkody spowodowane przez Użytkownika Portalu nieprawidłowym korzystaniem z Portalu,
  3. decyzje medyczne podjęte na podstawie materiałów zawartych w serwisie. W tym zakresie odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na podejmującym decyzję, ponieważ materiały zawarte na Portalu nie mogą stanowić dla Użytkownika Portalu podstawy do leczenia. O leczeniu decydować może wyłącznie lekarz posiadający stosowne uprawnienia po przeprowadzeniu osobistego i indywidualnego badania.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem Portalu występujące wskutek zdarzeń nie dających się przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności:
  1. przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z przyczyn technicznych (awaria, konserwacja, wymiana sprzętu itp.) lub z innych przyczyn niezależnych,
  2. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.
 6. Źródłem finansowania Portalu są środki własne Administratora Portalu oraz środki uzyskane od Partnerów Marketingowych. Administrator Portalu zachowuje całkowitą autonomię, w szczególności w zakresie dopuszczania materiałów do publikacji, ich opisywania itp. Partnerzy Marketingowi nie mają żadnego wpływu na Administratora w kwestii prowadzenia Portalu czy umieszczanych w nim Materiałów.
 7. Z tytułu korzystania z Portalu Administrator nie pobiera od Użytkownika Portalu wynagrodzenia
 8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Portalu, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. ​
 9. Zasady techniczne i funkcjonalność serwisu są opisane na stronie Portalu.
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.04.2022 r. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu pod adresem: https://alefiszka.pl/regulamin-sklepu-internetowego/
 11. Ambasadorzy korzystając z serwisu, umieszczając filmy, zdjęcia, pliki, komentarze i inne treści, zezwalają Administratorowi na wykonywanie przez Administratora (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium) autorskich praw zależnych do opracowań filmów, zdjęć, plików, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Administrator ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania. Administrator ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań.
 12. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa z jakiegokolwiek powodu, czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Administratora )wpisów, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Obowiązki Użytkownika

 1. Obowiązki Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do: bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem https://alefiszka.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ i zapoznawania się z nimi,

Odpowiedzialność cywilna

 1. Użytkownik Portalu ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego Pliku ( tj. filmu, zdjęć, komentarzy).
 2. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Administratora, skutkować ostrzeżeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu.
 3. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się również zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

Odpowiedzialność karna

 1. Użytkownik Portalu, który przywłaszczy sobie autorstwo albo wprowadzi w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, zgodnie z przepisami kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 – art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 2. Użytkownik Portalu, który bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechni cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, zgodnie z przepisami kodeksu karnego podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – Art. 116 ust 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenia

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:
  1. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy Portalu korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. informacje pobrane przez Użytkownika Portalu z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika Portalu,
  3. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  4. za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy;
  5. działania Użytkownika Portalu polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
  2. natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu materiałów udostępnianych przez Ambasadora, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  3. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich materiałów, znajdujących się w Portalu;
  4. usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,​
  5. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu na inny kompetentny podmiot.

Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu na stronie: https://alefiszka.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres: klaudia.komineksh@hotmail.com
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów w związku z funkcjonowaniem Portalu w szczególności w związku z naruszeniem przepisów niniejszego regulaminu czy obowiązujących przepisów prawa gdzie jedną ze stron będzie Administrator zastosowanie mają polskie przepisy prawa oraz regulacje unijne, a właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd miejsca siedziby Administratora.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28.04.2022 r.